Informații de interes public

În SC CITADIN ZALĂU SRL, este implementat sistemul de control intern managerial (conform OSGG nr. 600/ 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice), si reprezintă ansamblul de politici, măsuri, metode şi proceduri întreprinse în scopul îndeplinirii cu regularitate a obiectivelor în mod economic, eficace şi eficient a respectării cerintelor legale şi regulamentelor interne, a protejării resurselor faţă de pierderi, fraudă sau administrare defectuoasă, precum şi a asigurării, menţinerii, raportării şi utilizării, la timp pentru decizia managerială, a informaţiilor relevante.
Sistemul de control intern managerial este conceput încât să permită conducerii societatii să deţină un control cât mai bun asupra funcţionării sale, atât în ansamblu, cât şi pe fiecare activitate sau operaţiune în parte, în scopul realizării obiectivelor planificate.
Acest sistem cuprinde cinci elemente cheie interdependente în cadrul cărora sunt grupate standardele de management control intern, şi anume:

 • mediul de control;
 • performanţa şi managementul riscului;
 • activităţile de control;
 • informarea şi comunicarea;
 • evaluare si audit

Prin mijloacele de control, conducerea societatii constată abaterile de la îndeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi adoptă măsurile ce se impun pentru înlăturarea sau remedierea acestora.
Controlul intern la nivelul societatii are caracter permanent şi vizează toate cele trei paliere funcţionale: de conformitate (legalitate şi regularitate) de performanţă şi financiar.
Standardele de control intern, aşa cum sunt prezentate în OSGG 600/2018, reprezintă un minimum de reguli de management sau principii generale de bună practică, pe baza cărora conducerea organizatiei îşi poate stabili metode şi proceduri de implementare a sistemului de control intern. Standardele de control intern constituie un sistem de referinţă în raport cu care se evaluează controlul intern.
Organizatia are elaborat si implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern, care reprezintă ansamblul obiectivelor, etapelor, activităţilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi a altor componente ale măsurilor adoptate de părţile implicate, în vederea implementării si dezvoltarii sistemului de control intern.
Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al organizatiei sunt următoarele:

 • intensificarea activităţilor de implementare, monitorizare şi evaluare în vederea îndeplinirii obiectivelor în mod economic, eficient şi eficace şi diminuării riscurilor asociate realizării acestora;
 • consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor şi reglementărilor interne, precum şi a cerinţelor standardelor de management/control intern in structurile societatii ;
 • îmbunătăţirea sistemului de comunicare, atât în interiorul organizatiei, cât şi in exterior pentru a permite un control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei conducerii societatii şi îndeplinirea obiectivelor;
 • identificarea şi proiectarea la nivelul societatii a unor indicatori de performanţă, asociaţi activităţilor specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate.
 • incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
 • Monitorizarea permanenta si tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;

Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al societatii sunt următoarele:

 • definirea cadrului conceptual specific controlului intern
 • dezvoltarea sistemelor de control a utilizării resurselor alocate, pentru prevenirea şi combaterea pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă, abuzuri, erori sau fraude;
 • Analiza riscurilor ce însoţesc îndeplinirea obiectivelor specifice la nivelul societatii şi stabilirea modalităţilor de diminuare a acestora;
 • Identificarea funcţiilor sensibile de la nivelul structurilor şi stabilirea de măsuri pentru eliminarea riscurilor de producere a unor nereguli în activitatea acestora;
 • Identificarea modului de organizare şi funcţionare a elementelor sistemului de control intern în societate;
 • Identificarea nivelului de realizare şi implementare a procedurilor ce decurg din cerinţele standardelor de control intern la nivelul societatii;
 • Proiectarea la nivelul organizatiei a unor indicatori şi standarde de performanţă asociaţi fiecărei activităţi, care să permită analizarea, pe baza unor criterii obiective a economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate;
 • Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare între structurile societatii.

Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial:

 • Mediul de control, acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie şi integritate.
 • Performanţa şi managementul riscurilor, acest element subsumează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) şi performanţa (monitorizarea performanţei).
 • Activităţi de control, astfel standardele subsumate acestui element-cheie al controlului managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuităţii operaţiunilor; înregistrării excepţiilor (abaterilor de proceduri); separării atribuţiilor; supravegherii (monitorizării) etc.
 • Informarea şi comunicarea, în aceasta secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea şi arhivarea documentelor este avută în vedere.
 • Evaluarea si auditarea, această problematică priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului managerial, în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare a acestuia.