Structura Control Intern Managerial (S.C.I.M.)


MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SC CITADIN ZALĂU SRL

STRATEGIE

Strategia SC CITADIN ZALĂU SRL pentru perioada următoare, are o abordare deschisă, care permite ajustări structurale / organizaționale. SC CITADIN ZALĂU SRL dorește să devină o organizație modernă, ce respectă principiul sustenabilității și este suficient de flexibilă pentru a se adapta provocărilor reprezentate de dinamica dezvoltărilor tehnologice, relațiilor comerciale și exigentelor tot mai diversificate ale clienților și a altor părți interesate.

VIZIUNE

Viziunea organizației este dezvoltarea prezentei pe piață ca furnizor de servicii în domeniul construcțiilor de drumuri, și de a fi un lider pe piață, prin produse și servicii de calitate oferite clienților.

MISIUNE

Misiunea organizației este de a realiza întreținerea / repararea / refacerea drumurilor publice la costuri cât mai reduse, la parametrii de calitate impuși, cu reducerea impactului asupra mediului, pentru menținerea siguranței traficului rutier și reducerea riscurilor SSO.

PRINCIPII GENERALE :

 • Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor / serviciilor noastre;
 • Orientarea către client și abordarea unor noi segmente de piață;
 • Conformarea cu legislaţia specifică de mediu, sănătate și securitate ocupațională şi cu modificările survenite pe parcurs în legislaţia română şi europeană referitoare la procesele şi activităţile desfăşurate, incluzând și cerințele părților interesate; reducerea consumurilor de resurse naturale și a emisiilor de poluanți în mediu;
 • Colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea / eliminarea lor prin centre specializate;
 • Prevenirea și combaterea riscurilor și îmbolnăvirilor profesionale;

OBIECTIVE GENERALE:

 • Eficientizarea creșterii veniturilor prin diminuarea cheltuielilor; îmbunătățirea continuă a proceselor prin minimizarea pierderilor și optimizarea consumurilor;
 • Cresterea competitivității serviciilor furnizate concomitent cu cresterea productivității;
 • Modernizarea capacităților de producție în vederea creșterii productivității muncii, a îmbunătățirii calității produselor; reducerea continuă a noxelor prin îmbunătățirea tehnologiilor existente și achiziția de tehnologii noi pentru încadrarea în normele impuse de legislația de mediu în vigoare;
 • Creșterea competenței profesionale; instruirea, și sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor Sistemului de Control Intern/Managerial/ Sistemului de Management Integrat; Creșterea calității produselor / serviciilor realizate de către organizație;
 • Creșterea calității produselor, serviciilor realizate de către organizație urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor alocate;
 • Monitorizarea permanentă și ținerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
 • Adoptarea de măsuri de protecție a mediului în concordanță cu legislația de mediu aplicabilă;
 • Conștientizarea și consultarea angajaților și a altor părți interesate privind cerințele legate de sănătatea și securitatea ocupațională.

SC CITADIN ZALĂU SRL